3 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

ARMATA RECRUTEAZĂ SOLDAȚI ȘI GRADAȚI PROFESIONIȘTI

Armata Română continuă recrutările pentru soldați și gradați profesioniști până la sfârșitul lunii septembrie, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Ministerul Apărării Naționale continuă activitățile de recrutare a tinerilor – băieți și fete, pentru posturile de soldați și gradați profesioniști, în limita locurilor rămase neîncadrate.

Candidații pentru formarea soldaților și gradaților profesioniști trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România și vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire.

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care optează pentru dobândirea calităţii de soldat/ gradat profesionist în activitate se regăsesc pe pagina de internet https://www.recrutaremapn.ro/sgp.php.

Ministerul Apărării Naționale a mai lansat și campanii de recrutare a rezerviștilor voluntari în această vară, în perioada mai-iunie și în august.

Condiţiile şi criteriile generale de recrutare

Toţi candidaţii, indiferent de categoria de personal sau de programul de formare pentru care optează, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii de recrutare:

  • a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
  • b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  • c) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
  • d) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
  • e) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
  • f) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
  • g) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi orientare sau colegiile naţionale militare şi, după caz, de către structurile desemnate;
  • h) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
  • i) pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
  • j) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Criteriile specifice de recrutare

 

DOCUMENTELE CE TREBUIE ADUSE DE CANDIDAȚI PENTRU A DEVENI  TREBUIE SĂ ADUCĂ SUNT NECESARE PENTRU

 

 

Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/ instituţia sau unitatea de învăţământ militar ori structura militară destinată formării profesionale iniţiale şi continue din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale. În cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.

Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar, în perioada stabilită prin calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie. Prin excepţie, pentru candidatul care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori care este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din alt judeţ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel judeţ/sector, în perioada stabilită.www.realitatea.net

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER