22 iulie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU O NOUĂ SESIUNE DE ADMITERE ÎN ȘCOLILE MILITARE. CONDIȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE

Începând de astăzi, 15 octombrie, tinerii giurgiuveni interesați de o carieră în Jandarmeria Română se pot înscrie pentru sesiunea de admitere organizată în luna ianuarie 2019 la  școlile militare de subofițeri din Drăgășani și Fălticeni.

Cererile de înscriere trebuie depuse până la data de 23 noiembrie 2018.

Pentru această sesiune de admitere sunt disponibile:

 • 350 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani;
 • 350 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” din Fălticeni.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere la examenul de admitere se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu din şos. Bucureşti,                  nr. 57, persoană de contact maior Niculae Ionuț sau telefonic la numărul 0246/219.631, interior 24.535.

Totodată, activitățile desfășurate pe această linie și informații importante pentru candidați vor fi postate pe pagina www.jandarmeriagiurgiu.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook și Twitter, id: Jandarmeria Giurgiu.

Condiții și documente necesare pentru înscrierea la instituțiile militare de învățământ

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare

 1. cererea de înscriere şi C.V.;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copiile legalizate);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copiile legalizate);
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copiile legalizate);
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. cazierul judiciar;
 7. o fotografie color 9×12 cm;
 8. 2 fotografii color 3×4 cm;
 9. fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 11. un dosar plic.

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/ minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

EXAMINAREA MEDICALĂ

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale M.A.I. şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Acestea se concretizează prin completarea fişei medicale.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare.

Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

PROBE ELIMINATORII:

Contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

 

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a M.A.I., care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip M.A.I. şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz.

Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu și constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. constau într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.

Tematica, bibliografia de concurs precum şi calendarul admiterii vor fi postate pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

http://www.scoaladragasani.ro; e-mail:contact@scoaladragasani.ro;

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

http://www.jandarmeriafalticeni.ro; relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro.

 

 COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL IJJ GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER