18 iunie 2024

Distribuie articolul pe

Facebook

CA ÎN FIECARE AN, ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, AJOFM SE ADRESEAZĂ ABSOLVENȚILOR DE LICEU ȘI FACULTATE

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu informează absolvenţii de învățământ din promoţia anului 2024 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt:

  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • curriculum Vitae;
  • declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate (formular completat la AJOFM );
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal (formular completat la AJOFM).

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă  sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj, în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3800/2023, anul școlar pentru clasele a  XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă se încheie la data de 07 iunie 2024.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de prima de inserție:

  a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;

  b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

  c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

  d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia (în prezent valoarea indicatorului este 598 lei).

BIROUL DE PRESĂ AL AJOFM GIURGIU

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER