10 decembrie 2023

Distribuie articolul pe

Facebook

ANGAJĂRI LA SPITALUL JUDEȚEAN

Spitalul Județean de Urgentă Giurgiu cu sediul în mun. Giurgiu, bd. București, nr. 18, jud. Giurgiu, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, organizează concurs pentru ocuparea posturilor:

Număr de posturi Denumirea postului Nivelul postului Perioada Loc de muncă
1 (unul) cu normă întreagă Brancardier Execuție Nedeterminată Secția Chirurgie
1 (unul) cu normă întreagă Infirmiera Execuție Nedeterminată Secția Psihiatrie

Cronici

1 (unul) cu normă întreagă Infirmiera Execuție Nedeterminată Secția Psihiatrie

Acuți

1 (unul) cu normă întreagă îngrijitoare Execuție Nedeterminată îngrijitori cabinete

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

  1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. I la anunț;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;
  5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

Distribuie articolul pe

Facebook
GIURGIU WEATHER